MỘT SỐ TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHÂN - KẾT QUẢ

Đăng bởi Phạm My vào lúc 28/04/2021

Từ nối có vai trò để liên kết các câu, mệnh đề thậm chí là các phần khác nhau của câu. Mối quan hệ của các phần là khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn lập luận: bổ sung lẫn nhau (and), đối lập (but) hoặc tương đồng (similarly). Từ nối nguyên nhân - kết quả có vai trò giải thích lý do giữa các vế để cho luận điểm của bạn trở nên thuyết phục và chắc chắn hơn. Trong bài viết này sẽ cung cấp cho bạn một só từ nối nguyên nhân - kết quả thông dụng để bạn ứng dụng trong bài nói và bài viết của mình.

NHÓM CHỈ NGUYÊN NHÂN

Because/ As/ Since

 • Because/As/Since + clause 1, clause 2
 • Clause 1 because/as/since + clause 2

Ví dụ:

 • Because/as/since he is a vegetarian, he never eat meat
 • He never eat meat, Because/as/since he is a vegetarian

Because of/ Owing to/ Due to

 • Because of/Owing to/Due to + Noun/Noun phrase, clause.
 • Because of/Owing to/Due to + V-ing, clause.

(chỉ dùng khi chủ ngữ (ẩn) của V-ing và chủ ngữ trong clause giống nhau )

Ví dụ:

 • Because of/Owing to/Due to the pandemic’s effect, the economy collapsed.
 • Because of/Owing to/Due to being affected by the pandemic, the economy collapsed.

* Clause: mệnh đề, Noun phrase: cụm danh từ

NHÓM CHỈ KẾT QUẢ

Therefore/ Consequently

 • Therefore/Consequently, + clause
 • Clause 1; therefore/consequently + clause 2
 • Clause and therefore/consequently + Verb/Adjective

(Áp dụng tính chất song song. Nếu trước “and” là động từ thì sau từ nối là động từ và tương tự với tính từ)

Ví dụ:

 • We were unable to get funding. Therefore, we had to abandon the project
 • We were unable to get funding; therefore, we had to abandon the project
 • He is out of the city and therefore unable to attend the meeting.

So

 • Clause 1, so + clause 2

So, clause (chỉ sử dụng trong Speaking)

Ví dụ:

 • The shop was closed so I couldn’t get any milk
 • Universities are normally expensive in my country. So, not everyone can afford it.

Hence/Thus

 • Hence/Thus, clause
 • Clause 1; hence/thus, + clause 2
 • Clause, hence/thus + noun/noun phrase

Ví dụ:

 • He is not satisfied. Hence/Thus, we must prepare a new proposal
 • He is not satisfied; hence/thus, we must prepare a new proposal
 • She’s just failed her exam, hence/thus her bad mood.

Thus / Thereby

 • Clause, thus/thereby + V_ing
 • Clause and thus/thereby + V

Ví dụ:

 • He failed the test, thus/thereby failing the course.
 • He failed the test and thus/thereby failed the course.

*Clause: mệnh đề, Noun phrase: cụm danh từ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
0
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav